Pečovatelská služba

Kontakty na pracovníky pečovatelské služby a na vedení Centra sociálně zdravotních služeb Řepy.

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a rodinám s dětmi a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována.

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Při jejím poskytování jsou dodržovány základní lidská práva a svobody.

Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou – zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Okruh osob

• senioři
• osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním
• rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí

 

Věková kategorie klientů

• mladí dospělí (19 - 26 let)
• dospělí (27 - 64 let)
• mladší senioři (65 - 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
• Jsou-li služby poskytovány rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, je horní věková hranice pro poskytnutí této sociální služby 4 roky věku těchto dětí.

 

Pečovatelská služba je poskytována na území městské části Praha 17 – Řepy.

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby

• splnění definované cílové skupiny
• bydliště ve vymezené městské části Praha 17

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

• Pomoc při úkonech osobní hygieny
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• Pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

• Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Příprava a podávání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

• Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
• Donáška vody
• Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

• Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
• Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Výše úhrady za poskytované základní činnosti je v souladu s prováděcí vyhl.č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některý ustanovení zákona o sociálních službách, a je stanovená v Úhradovníku platném pro dané období.

Poskytování pečovatelské služby se řídí Vnitřními pravidly
Informační leták
Vzor smlouvy
Žádost o poskytování pečovatelské služby

Příručka k poskytování pečovatelské služby