Pečovatelská služba

Kontakty na pracovníky pečovatelské služby a na vedení Centra sociálně zdravotních služeb Řepy.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována dle platných právních norem. Vstup do služby je pro klienta zcela dobrovolný na základě podané žádosti. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou seznámeni s Etickým kodexem, podle kterého postupují.

1. Pravidlo ochrany osobních údajů klientů pečovatelské služby - Dle respektování zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle §100 zákona č. 108/2006 Sb., o  ociálních službách je povinnost pro pracovníky zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souladu s výkonem pečovatelské služby.

2. Pravidlo individuálního přístupu ke klientovi, v souladu s jeho přáním - Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. Pravidlo dodržování práv a respekt k soukromí klienta - Pracovníci pečovatelské služby plně a bezvýhradně respektují soukromí klienta. Do bytů vstupuje pracovník jen na základě souhlasu klienta a v klientově přítomnosti, v domluvené době pro poskytnutí služby.

4. Pravidlo rovného přístupu ke všem klientům - Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. Pravidlo profesionality - Všichni pracovníci pečovatelské služby jsou odborně kvalifikovaní pro tuto práci. V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách se všichni pravidelně vzdělávají a rozšiřují si odborné znalosti v oblasti práce s cílovou skupinou.

 

Cíle služby

Cílem služby je:

• klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,

• klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství

 

Jak o službu požádat

Potřebné informace pro poskytování pečovatelské služby můžete získat osobně na recepci CSZS nebo telefonicky ve všední dny 7.00 – 15.30 hod. na uvedených kontaktech. Doporučujeme se předem telefonicky objednat, popř. domluvit návštěvu sociální pracovnice.

 

Okruh osob

• senioři
• osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním
• rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí

 

Věková kategorie klientů

• mladí dospělí (19 - 26 let)
• dospělí (27 - 64 let)
• mladší senioři (65 - 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
• Jsou-li služby poskytovány rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, je horní věková hranice pro poskytnutí této sociální služby 4 roky věku těchto dětí.

 

Pečovatelská služba je poskytována na území městské části Praha 17 – Řepy.

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby

• splnění definované cílové skupiny
• bydliště ve vymezené městské části Praha 17

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

• Pomoc při úkonech osobní hygieny
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• Pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

• Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Příprava a podávání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

• Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
• Donáška vody
• Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

• Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
• Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Výše úhrady za poskytované základní činnosti je v souladu s prováděcí vyhl.č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některý ustanovení zákona o sociálních službách, a je stanovená v Úhradovníku platném pro dané období.

Poskytování pečovatelské služby se řídí Vnitřními pravidly
Informační leták
Vzor smlouvy
Žádost o poskytování pečovatelské služby

Příručka k poskytování pečovatelské služby