CSZS      O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                

Pečovatelská služba

 

Popis služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, poskytovaná přímo v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů činnostmi, které jsou uvedeny v Úhradovníku a Úhradovníku pro občany Zličína a popsány ve  Vnitřních pravidlech. Úhrada za poskytnuté služby je v souladu s příslušnými předpisy stanovena na 1 hodinu, ale uživatel hradí jen skutečně spotřebovaný čas, načtený pomocí miniterminálu. Pečovatelská služba je poskytována denně v době od 7 do 19 hodin včetně víkendů a svátků ve vymezeném čase.

Pečovatelská služba je poskytována městskou částí Praha 17 – Řepy a Praha 5-Zličín.

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí terénní sociální služby v domácnosti osobám starších 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu a umožnit jim tak zůstat ve svém domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb těchto osob, respektuje jejich způsob života, důstojnost a při jejím poskytování jsou důsledně dodržována základní lidská práva a svobody. Poskytováním pečovatelské služby zároveň chceme ulehčit péči rodinným příslušníkům, kteří se o své blízké starají.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována dle platných právních norem. Vstup do služby je pro klienta zcela dobrovolný na základě podané žádosti. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou seznámeni s Etickým kodexem, kterým se řídí.

1. Pravidlo ochrany osobních údajů klientů pečovatelské služby - Dle respektování zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle §100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je povinnost pro pracovníky zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souladu s výkonem pečovatelské služby.

2. Pravidlo individuálního přístupu ke klientovi, v souladu s jeho přáním - Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. Pravidlo dodržování práv a respekt k soukromí klienta - Pracovníci pečovatelské služby plně a bezvýhradně respektují soukromí klienta. Do bytů vstupuje pracovník jen na základě souhlasu klienta a v klientově přítomnosti, v domluvené době pro poskytnutí služby.

4. Pravidlo rovného přístupu ke všem klientům - Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. Pravidlo profesionality - Všichni pracovníci pečovatelské služby jsou odborně kvalifikovaní pro tuto práci. V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách se všichni pravidelně vzdělávají a rozšiřují si odborné znalosti v oblasti práce s cílovou skupinou.

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

• Pomoc při úkonech osobní hygieny
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• Pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

• Zajištění stravy
• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Příprava a podávání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

• Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
• Donáška vody
• Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

• Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
• Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) - jsou poskytovány v případě volné kapacity pečovatelské služby.

Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou klienta)
Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
Dohled nad užíváním léků
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
Koupel v koupacím lůžku
Administrativní úkony v zájmu klienta (vypisování formulářů, žádostí)
Dohled po telefonu – kontrola uživatele
Doprovod na vycházku

 

Úhrada za služby

• Úhrada za službu činí 135,- Kč za hodinu péče

• Dovážka oběda 30,- Kč

• Cena oběda činí 75,- Kč

 

Podrobněji náš Úhradovník a Úhradovník pro občany Zličína v platném znění pro dané období.

 

Jak o službu požádat

Zájemce o službu, rodinný příslušník nebo jiná určená osoba požádá o službu prostřednictvím formuláře Žádost o poskytování pečovatelské služby, který získá na recepci CSZS, Bendova 5, Praha 17, v kanceláři sociální pracovnice na téže adrese nebo si ji stáhne z  webových stránek CSZS, popř. o zaslání požádá na mailové adrese poradna@cszs.cz. Vyplněnou a podepsanou Žádost zájemce doručí osobně, poštou nebo elektronicky do CSZS nebo požádá o návštěvu sociální pracovnice přímo ve své domácnosti.

Na základě podané žádosti proběhne po telefonické dohodě v domácnosti žadatele vstupní sociální šetření, při kterém sociální pracovnice ověří soběstačnost a sociální situaci žadatele, seznámí ho s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby , úhradami a vyúčtováním za pečovatelskou službu, domluví rozsah, četnost a termín zahájení poskytování služby, seznámí s právy a povinnostmi, vyplývající z uzavření smlouvy. Podepsáním smlouvy se ze zájemce stává uživatel (klient).

 

Kontakty pro informace k poskytování pečovatelské služby

Potřebné informace pro poskytování pečovatelské služby můžete získat osobně na recepci CSZS nebo telefonicky ve všední dny 7.00 – 15.30 hod. na uvedených kontaktech:.

CSZS Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy, 235 313 182, 235 314 141, 777 575 117 (ve všední dny)

Sociální pracovnice: Renata Koštelová, DiS, 777 723 624

Vrchní pečovatelka: Ivana Beková, tel. 777 777 629

Ředitelka: Mgr. Monika Čermáková, tel. 775 591 700

 

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytováním pečovatelské služby má klient právo vyjádřit svou stížnost nebo podnět písemně na adrese CSZS, ústně jakémukoliv pracovníkovi CSZS, případně elektronicky na níže uvedené adrese nebo telefonicky na uvedených číslech. Rovněž tak je možné podat stížnost anonymně. Na budově CSZS je umístěna schránka na stížnosti, do kterých je možné rovněž stížnost vhodit. Pracovník, který stížnost vyslechne nebo přijme, je povinen neprodleně informovat o stížnosti svého přímého nadřízeného. Stížnost bude prošetřena podle vnitřní směrnice bez zbytečných průtahů. Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti obdrží podavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů od data jejího podání. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se mohou stěžovatelé obrátit přímo k řediteli nebo nezávislé instituci. Účelem řešení každé stížnosti či připomínky je náprava stávajícího stavu – ředitelka nebo jím pověřený pracovník vypracují nápravná opatření.

Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 5/1121, 163 00 Praha 17,tel: 235 314 141/235 313 182, 777 575 117, e-mail: reditelka@cszs.cz

Vedoucí odboru sociálních věcí Prahy 17, Makovského 1141, Praha 6, tel: 234 683  11, e-mail: jana.cisarova@praha17.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 221 142 nebo 773 115 951

Senior telefon - bezplatná linka pro seniory, funguje 24 hodin denně, tel.: 800 157 157

 

Aktuality jsou zveřejněny na facebooku CSZS (zde) a Klubu17 (zde)
 

            O nás      Kontakty a provozní doba      Sociální služby      Zdravotní služby      Aktivity pro seniory      Ostatní služby                 
            Organizační struktura      Pečovatelská služba      Pečovatelská služba      Domácí zdravotní péče      Kluby seniorů      Přeprava imobilních osob                 
            Výroční zprávy      AT linka a poradna      Poradna pro rodinné pečující      Fyzioterapie      Pohybové aktivity      Půjčovna kompenzačních pomůcek                 
            Volná místa      Klub 17      AT linka a AT poradna      Klinická psychologie      Vzdělávací kurzy      Reportáže                 
                  Zdravotní služby      Nízkoprahové zařízení - Klub 17            Další aktivity pro seniory      Kontakty na krizové linky psychologické pomoci                 
                  Volnočasové aktivity                                         
                  Půjčovna                                         
                  Přeprava                                         
                  Ostatní služby                                         

                                         Praha 17      Ministerstvo práce a soc. věcí      Praha      AquaStop Cream      Letiště      Injektáž zdiva PRE                                         
www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz